REGULAMIN SERWISU AMMADEO

Ammadeo.pl jest platformą wymiany ofert dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Operatorem serwisu Ammadeo.pl jest Skyronet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 1. Korzystanie z serwisu Ammadeo.pl oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
 2. Przeglądanie serwisu Ammadeo.pl jest bezpłatne i nie podlega żadnym ograniczeniom.
 3. Serwis Ammadeo.pl dba o jakość umieszczanych danych. W związku z tym wypełnianie wszelkich rubryk z serwisie powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem. Wpisywanie niewłaściwych treści będzie traktowane jako błąd lub próba wprowadzenia w błąd innych użytkowników serwisu i będzie skutkowało zablokowaniem wyświetlania danych wpisów. W przypadku powtarzających się złych wpisów administrator serwisu rozpocznie procedurę zmierzającą do wyeliminowania ich przyczyn, włączając w to usunięcie użytkownika z serwisu. W takim przypadku serwis nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych, w szczególności nie zwraca żadnych kwot związanych ze skróceniem czasu używania serwisu przez użytkownika. Serwis Ammadeo.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od autorów wpisów niedozwolonych prawem bądź celowo wprowadzających w błąd, jeżeli wpisy miały wpływ na pogorszenie reputacji serwisu.
 4. Oferty należy zamieszczać tylko w działach tematycznie im odpowiadających. Jeśli występują problemy z przyporządkowaniem działalności lub/i oferty do zamieszczonych w serwisie działów, prosimy o zamieszczenie jej w dziale "Inne". Serwis Ammadeo.pl będzie aktywnie współpracował z użytkownikami celem ewentualnej modyfikacji spisu branż.
 5. Zabrania się oferowania usług lub wprowadzania do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 6. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym.
 7. Treść zamieszczanej oferty nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 8. Zamieszczanie ofert jest odpłatne według cen zawartych w cenniku serwisu Ammadeo.pl.
 9. Zabrania się:
  • zamieszczania wielu kopii tej samej oferty w jednym dziale branżowym,
  • umieszczania znaczników HTML w którymkolwiek z pól formularza oferty lub odpowiedzi,
  • umieszczania ofert o treści w całości lub w przeważającej części pisanej wielkimi literami,
  • umieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm,
  • zamieszczania nieprawdziwych informacji,
  • używania wyrazów niecenzuralnych,
  • umieszczania ofert lub odpowiedzi oraz rejestrowania się w imieniu osób trzecich,
  • zamieszczania ofert reklamujących systemy zarabiania w Internecie poprzez klikanie, odbieranie poczty e-mail lub polecanie użytkowników oraz innych tego typu programów.
 10. Zabrania się zamieszczania treści reklamowych nie związanych z ofertą jako odpowiedź do oferty. Odpowiedzi takie będą kasowane a ich nadawca zostanie zablokowany.
 11. Dane kontaktowe użytkowników serwisu Ammadeo.pl służą do nawiązania kontaktu z danym użytkownikiem w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 12. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację ofert na wszystkich współpracujących z Ammadeo.pl serwisach.
 13. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie następującej korespondencji pocztą e-mail:
  • powiadomień o otrzymanych odpowiedziach na zamieszczone oferty.
  • powiadomień o potrzebie odświeżenia lub usunięcia oferty jeśli jest nie aktualna.
  • potwierdzeń zmian w ustawieniach indywidualnego konta.
  • indywidualnego raportu aktywności z analizą działań użytkownika, poradami i wskazówkami jak efektywniej korzystać z serwisu.
  • zaproszeń na szkolenia, konferencje itp.
  • innych ofert promocyjnych, reklamowych.
 14. Dozwolone jest zamieszczanie zdjęć z plików graficznych w formatach JPG, GIF, PNG i TIF.
 15. Zabrania się umieszczania zdjęć:
  • naruszających prawa autorskie osób trzecich
  • naruszających dobre imię kogokolwiek
  • zawierających treści niedozwolone
  • zawierających treści niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd.
 16. Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli dochodzi do rezygnacji z usług z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
 17. Serwis Ammadeo.pl zastrzega sobie prawo niezarejestrowania bądź usunięcia użytkownika, jeżeli jego obecność mogłaby to godzić w dobre imię lub/i interesy serwisu, a także usunięcia użytkownika z powodów naruszania przez niego ogólnie przyjętych norm etycznych.
 18. Skyronet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ofert.
 19. Skyronet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści oferty przez zleceniodawcę oferty nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ofert zamieszczonych serwisie Ammadeo.pl, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 20. Skyronet Sp. z o.o. nie odpowiada za brak dostępu do serwisu Ammadeo.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
 21. Skyronet Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do strony spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.
 22. Skyronet sp. z o.o., operator serwisu ammadeo.pl  ma prawo do:
  • weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości,
  • usuwania kont użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu,
  • wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo – reklamowych,
  • przesyłania danych użytkowników za granicę,
  • wprowadzania zmian regulaminu.
 23. Niniejsze zasady obowiązują od momentu ich publikacji.
 24. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 25. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Ammadeo.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.